Rikets husholdning.

Fra Ordetogisrael.no/
20. november 2006.
af Charles Hansen.

Guds handlemåte med menneskene vil bli forandret når Jesus Kristus kommer tilbake til jorden i makt og stor herlighet. Matt. 24:30. En maktovertagelse vil da finne sted. Da vil det lyde: "Kongedømmet over verden tilhører nå vår Herre og hans Salvede, og han skal være konge i all evighet". Åp. 11:15.

Med denne maktovertagelse vil en hel del få sin ende i verden. Den innflytelse som djevelen og hans engler har hatt, vil bli fullstendig brutt. De vil havne i avgrunnens arrest. Åp. 20:1-3. Jes. 24:21-22.

Israels fangenskap blant alle folkeslag vil få sin ende. 5.Mos. 30:3. Som følge av dette vil også hedningefolkenes dominans i verden få sin ende. Luk. 21:24. Spenningen folkene imellom vil da ta slutt. Profeten Mika uttrykker det slik: "De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre og ikke mer lære å føre krig". Mika 4:3.

Den forgjengelighet som skaperverket ble lagt under ved syndens inntreden, vil også bli fjernet. Rom. 8:19-23. Det vil resultere i at "ingen innbygger skal si: Jeg er syk"! Jes. 33:24. Jesu gjenkomst til Oljeberget vil ikke bare gjøre ende på noe gammelt, men også innføre noe nytt. Sak. 14:4.

Jesus kalte det som ville finne sted for "gjenfødelsen". Matt. 19:28. Hele skaperverket vil da bli gjenreist av sin skaper. Apg. 3:21.

En ny husholdning vil da innføres. Vi kaller den for rikets husholdning, siden Guds rike da blir opprettet synlig på jorden. Dan. 2:44.

Administrasjonen i rikets husholdning vil utgjøres av Kristus som konge og de herliggjorte hellige som hans medregenter. Åp. 20:4. Dette vil resultere i et fast styresett. Åp. 19:15. 2:27. Et rettferdig styresett vil verden da få se. Om Kristi regjering sier profeten Jesaja: "Han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett etter det hans ører hører, men han skal dømme de små i samfunnet med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden". Jes. 11:3-4. Et fredelig styresett vil det også være. Jesaja sier det slik: "Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike". Jes. 9:7.

En rekke nye forhold vil prege verden under rikets husholdning. Forholdet mellom himmelen og jorden blir nytt. Da oppfylles Jesu ord til Natanael: "Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen". Joh. 1:52. Israels plass vil bli annerledes enn nå. Når Guds rike er gjenreist i Israel, vil Israel bli den ledende nasjonen og Jerusalem vil bli verdenshovedstaden. Jes. 60:14-17. Jer. 3:17.

Forholdet dyra imellom blir annerledes enn nå: "Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden legge seg hos kjeet. Kalven og den unge løven og gjøfeet skal holde seg sammen, og en liten gutt skal gjete dem. Ku og bjørn skal beite sammen, og deres unger legger seg ned sammen". Jes. 11:6-7. Levealderen blir også høyere enn nå. "Som treets dager skal mitt folks dager være", Jes. 65:22, sier Herren gjennom profeten Jesaja.

Gud planlegger altså "en husholdning i tidenes fylde; å samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden". Ef. 1:10. Hvem som får del i rikets husholdning, vil avgjøres ved denne tidsalders ende. For Israels vedkommende vil avgjørelsen finne sted i "folkenes ørken", Esek. 20:35, mens den for hedningefolkenes vedkommende vil finne sted i "avgjørelsens dal" i Jerusalem. Joel 3:19.

Den rettferdige dommer vil da sørge for at bare de rettferdige får gå inn i Guds rike. Jes. 26:2. Matt. 25:34-40. Gudsåpenbaringen under rikets husholdning vil ha et synlig preg. Jesus Kristus vil da kunne sees på tronen i Jeusalem. Om dette sier profeten Sakarja: "Han skal vinne herlighet og sitte og herske på sin kongetrone, og han skal være prest der han sitter på sin trone". Sak. 6:13.

Prøven som menneskene da blir satt på er hjerteforholdet til Jesus Kristus, kongenes konge og herrenes herre. Sak. 14:16-19. Om det bare er rettferdige her når Guds rike opprettes, så vil det etterhvert også bli opprørere. Jes. 65:20. Skillet mellom tilbedere og opprørere blir åpenbart når Satan en kort stund slippes løs fra sitt fengsel. Åp. 20:7-9.

Rikets husholdning er ennå en fremtidig husholdning. Derfor kan det hete i Hebr. 4:9: "Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk". Dette blir kulminasjonen på alle husholdninger gjennom tidene. Denne sjuende husholdning vil vare i ett tusen år. Åp. 20:1-7. Den avsluttes med dom som de øvrige husholdninger. Ved dommen ved den store hvite trone er det avgjørende om navnet står i livets bok eller om gjerningene står i bøkene. Åp. 20:11-15. Rikets husholdning begynner med at Kristus oppretter Guds rike på jorden. Den avslutter med at Kristus overgir Guds rike til Gud Fader "etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde". 1.Kor. 15:24.